PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID-19

Procedura obowiązuje od dnia: 01.09.2020

Dokument do pobrania w wersji PDF

PODSTAWA PRAWNA

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 3. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322);
 4. Ustawa dotycząca szczególnych rozwiązań związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa  z 02.05.2020 r. ( U. 2020 poz. 374)
 5. Na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz.59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

CEL PROCEDURY

Procedury mają na celu ochronę życia i zdrowia wszystkich osób zatrudnionych
w MOS Kraków „Zachód” i uczestników zajęć, ich rodziców i prawnych opiekunów oraz zapobiegania rozprzestrzenieniu się koronawirusa (SARS-CoV-2) w ośrodku,a także określenie obowiązków i zadań nauczycieli MOS Zachód, nauczycielii opiekunów grup biorących udział w zajęciach organizowanych przez MOS Zachód oraz administracji i obsługi w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia

ZAKRES PROCEDURY

Procedury dotyczą prowadzenia zajęć, nadzoru nad dziećmi oraz zapobieganiu rozprzestrzenienia się koronawirusa (SARS-CoV-2) na terenie ośrodka i innych obiektów sportowych na których prowadzone są zajęcia programowe MOS Zachód

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA – ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dyrektor:

 1. Odpowiada za organizację i bezpieczeństwo zajęć w czasie epidemii.
 2. Powiadamia odpowiednie organy o podejrzeniu lub zachorowaniu.

 Rodzice (opiekunowie prawni):

 1. Zapoznają się z procedurą bezpieczeństwa.
 2. Stosują się do zasad zawartych w procedurze bezpieczeństwa.
 3. Podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka.
 4. Zobowiązani są do podania aktualnych numerów telefonów do tzw. szybkiego kontaktu.
 5. Niezwłocznie informują dyrektora, nauczycieli oraz pracowników MOS Zachód o kontakcie z osobami chorymi lub podejrzanymi o zachorowanie na COVID-19, bądź o przebywaniu w miejscach występowania wirusa (SARS-CoV-2)

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA – ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nauczyciele MOS Zachód, Nauczyciele – opiekunowie grup biorący udział w zajęciach

 1. Informują dyrektora MOS Zachód oraz rodziców lub opiekunów prawnych dziecka o podejrzeniu zachorowania.
 2. Zobowiązani są do przeprowadzenia zajęć informacyjnych dotyczących choroby COVID-19 i jej zapobiegania.
 3. Zobowiązani są do przestrzegania zaostrzonego reżimu sanitarnego i dopilnowania w tym zakresie dzieci.
 4. Niezwłocznie informują dyrektora o kontakcie z osobami chorymi lub podejrzanymi o zachorowanie na COVID-19, bądź o przebywaniu w miejscach występowania wirusa (SARS-CoV-2)

Personel administracji i obsługi obiektu:

 1. Przestrzega reżimu sanitarnego.
 2. Niezwłocznie informuje dyrektora o kontakcie z podejrzanymi o zachorowanie na COVID-19, bądź o przebywaniu w miejscach występowania wirusa (SARS-CoV-2).

TRYB PREZENTACJI I DOKONYWANIA ZMIAN         

Sposób prezentacji procedur:

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej MOS Zachód.
 2. Przekazanie procedury drogą elektroniczną podmiotom korzystającym z zajęć: Akademia Przedszkolaka oraz Nauki jazdy na łyżwach.
 3. Zapoznanie wszystkich pracowników MOS Zachód z treścią niniejszej procedury.

Tryb dokonywania zmian w procedurze:

 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać dyrektor placówki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

I. PRZYGOTOWANIE POMIESZCZEŃ, INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ

1. Wyposażenie MOS Kraków Zachód w środki higieniczno-sanitarne do bieżącego funkcjonowania ośrodka:

 • atestowane płyny do dezynfekcji rąk, sprzętu sportowego, powierzchni
 • termometr bezdotykowy

2. Stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej przez pracowników:

 • maski lub przyłbice
 • rękawiczki ochronne

3. Przygotowanie pomieszczeń i infrastruktury sportowej:

 • oznakowanie pomieszczeń i wywieszenie instrukcji higienicznych dotyczących profilaktyki COVID-19
 • dezynfekcja pomieszczeń MOS Kraków Zachód
 • dezynfekcja urządzeń na terenie infrastruktury sportowej MOS Kraków Zachód
 • dezynfekcja sprzętu używanego podczas zajęć programowych
 • przygotowanie stanowiska do dezynfekcji rąk dla osób wchodzących do MOS Kraków Zachód.

II. ORGANIZACJA PRACY MOS KRAKÓW ZACHÓD

 1. Pomieszczenia MOS Kraków Zachód będą utrzymywane w czystości zgodnie z wytycznymi GIS z użyciem certyfikowanych detergentów lub środków dezynfekujących zgodnie z zaleceniami producenta.
 2. Po dezynfekcji przestrzegany będzie czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 3. Dezynfekowanie pomieszczeń i sprzętów będzie się odbywało w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu.
 4. Prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, klawiatury, włączników, dezynfekcji toalet.
 5. Ogranicza się przebywanie osób trzecich na terenie MOS Kraków Zachód oraz w miejscach prowadzenia zajęć programowych.
 6. Personel MOS Kraków Zachód powinien zachować zalecany dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni.

III. ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

Rodzice zobowiązani są:

 1. do przyprowadzania na zajęcia programowe wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną /temperatura, katar, kaszel, biegunka/
 2. udzielania rzetelnej informacji o braku kontaktu z osobami chorymi na COVID-19, przebywającymi na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych oraz zapoznaniem się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w MOS Kraków Zachód.
 3. stosowania reżimu sanitarnego i dystansu społecznego na zajęciach programowych
 4. Zabrania się przebywania rodziców – opiekunów prawnych na terenie obiektów sportowych w czasie prowadzenia zajęć programowych
 5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka na zajęcia realizowane przez MOS Kraków Zachód.
 6. Rodzice wprowadzają i odbierają dziecko tylko do/z części wyznaczonej przez MOS Kraków Zachód. Po odebraniu dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia terenu części wyznaczonej

IV. ORGANIZACJA PRACY OPIEKUŃCZEJ, WYCHOWAWCZEJ
I EDUKACYJNEJ W MOS KRAKÓW ZACHÓD

 1. Nauczyciele MOS Zachód prowadzą zajęcia sportowe z uwzględnieniem wymogów sanitarnych /dotyczy przede wszystkim wykorzystywanych pomocy dydaktycznych oraz ograniczenia bliskiego kontaktu między dziećmi/.
 2. Nauczyciele MOS Zachód oraz nauczyciele opiekunowie grup mają obowiązek wyjaśnić dzieciom nowe zasady obowiązujące na zajęciach programowych i konieczność ich stosowania, m.in.: mycie rąk wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się w łazienkach; unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowanie podstawowych zasad higieny.
 3. Nauczyciele MOS Zachód oraz nauczyciele opiekunowie grup zwracają uwagę na organizację zajęć, tak aby unikać większych skupisk dzieci.
 4. Nauczyciele MOS Zachód lub nauczyciele – opiekunowie grup w przypadku zajęć Akademia Przedszkolaka, Nauka jazdy na łyżwach zobowiązani są do powiadomienia rodziców o wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych.
 5. Nauczyciele MOS Zachód i pozostały personel obsługujący placówkę ma możliwość korzystania z zapewnionych środków ochrony osobistej. Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego. Nauczyciele MOS Zachód podczas realizacji zajęć programowych nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa.
 6. Nauczyciele – opiekunowie grup biorących udział w zajęciach programowych Akademia Przedszkolaka oraz Nauka jazdy na łyżwach, przebywający na terenie obiektów sportowych zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.
 7. Wszystkie osoby przebywające na obiektach sportowych zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego w każdej przestrzeni wynoszącego minimum 1,5m
 8. Przed i po zajęciach wyznaczony personel obsługi cyklicznie dezynfekuje ciągi komunikacyjne.
 9. Nauczyciele MOS Zachód kontaktują się z rodzicami za pośrednictwem telefonów lub poczty elektronicznej.

V. ORGANIZACJA PRACY PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

 1. Pracownicy obsługi zobowiązani są do:

 • przestrzegania reżimu sanitarnego, zachowywania dystansu społecznego oraz zakrywania ust i nosa w każdej przestrzeni placówki.
 • dezynfekowania mebli, podłóg, klamek, blatów, poręczy, włączników.
 • zgłaszania złego samopoczucia oraz kontaktu z osobami podlegającymi kwarantannie, bądź izolacji oraz z osobami, u których stwierdzono COVID-19

 

 1. Pracownicy administracji zobowiązani są do:

 • przestrzegania reżimu sanitarnego, zachowywania dystansu społecznego oraz zakrywania ust i nosa w ciągach komunikacyjnych placówki.
 • zgłaszania złego samopoczucia oraz kontaktu z osobami podlegającymi kwarantannie, bądź izolacji oraz z osobami, u których stwierdzono COVID-19;

VI. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PERSONELU MOS KRAKÓW ZACHÓD

 1. Pracownik MOS Kraków Zachód może podjąć pracę jedynie w przypadku braku objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 3. W placówce wyznaczono pomieszczenie, w którym można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, pracownik zostanie niezwłocznie odsunięty od pracy.
 5. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem do odwołania zostają zawieszone zajęcia programowe oraz zostaje powiadomiona Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
 6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekowaniu powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
 7. W przypadku wystąpienia sytuacji epidemicznej bezwzględnie stosowane będą zalecenia i procedury Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

VII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAJĘCIACH PROGRAMOWYCH

 1. W przypadku zauważenia u dziecka objawów: gorączka powyżej 37,5oC – (pomiar bezdotykowym termometrem), kaszel, duszności, biegunka – pracownik MOS Zachód niezwłoczne informuje o zaistniałej sytuacji dyrektora MOS Kraków Zachód i rodzica – opiekuna prawnego. W przypadku zajęć Akademia Przedszkolaka, Nauka jazdy na łyżwach nauczyciela – opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem
 2. Dziecko z objawami zostaje natychmiast odizolowane od osób zdrowych i przekazane nauczycielowi – opiekunowi grupy w przypadku zajęć Akademia Przedszkolaka, Nauka jazdy na łyżwach lub rodzicowi – opiekunowi prawnemu w przypadku pozostałych zajęć.
 3. zaistniałej sytuacji dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, Organ Prowadzący oraz właściwego Kuratora Oświaty.
 4. Dyrektor dalsze działania podejmuje w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, Organem prowadzącym, Kuratorem Oświaty. O podjętych decyzjach niezwłoczne informuje placówki biorące udział w zajęciach programowych, rodziców i pracowników MOS Kraków Zachód.
 5. W przypadku ewentualnych objawów zarażenia się koronawirusem u personelu MOS Kraków Zachód, stosowane będą procedury zawarte w powyższych punktach.